Archive for the ‘ข่าวสารสภา’ Category

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท […]

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัย […]

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประ […]