Archive for the ‘ข่าวสารสภา’ Category

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ […]

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ […]

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล […]