Archive for the ‘ข่าวสารสภา’ Category

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล […]

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท […]

ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท […]