Archive for the ‘ข่าวสารสภา’ Category

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปางสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ […]

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมส […]

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ครั้งแรก