Archive for the ‘ภาพกิจกรรมการประชุม’ Category

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง กล่าวเปิดการประชุมสภา ทน.ลำปาง

นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกปร […]