ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556

ตามประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2556 ดังความแจ้งแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประธานสภาเทศบาลจึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2556

คลิปที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

meeting-sapha2

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.