ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.