ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.