คณะกรรมการ

คณะกรรมการสามัญประจำสภา

  1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
  2. คณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คณะกรรมการวิสามัญประจำสภา

  1. คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อศึกษาเรื่องการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครลำปาง พ.ศ.255.