โครงสร้างฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์
ปลัดเทศบาล
นายกิตติธัช  ตะโนรี
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนริศรา หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             นายวรดล หวานแหลม                    นางเลิศลักษณ์  ทรัพย์รุ่งทวีผล             นิติกรชำนาญการพิเศษ                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวศิริกัญญา  วงศ์วุฒิ 
คนงานสารบรรณ