ติดต่อสภา

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

  นายชาตรี สุขารมย์
ปลัดเทศบาล
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนริศรา หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
Paon
       นายวรดล หวานแหลม                            นางเลิศลักษณ์  ทรัพย์รุ่งทวีผล        นิติกรชำนาญการพิเศษ                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิมพ์ณารา ทองคำ 
คนงานสารบรรณ