ติดต่อสภา

  นายชาตรี สุขารมย์
ปลัดเทศบาล
นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนริศรา หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

             นายวรดล หวานแหลม                    นางเลิศลักษณ์  ทรัพย์รุ่งทวีผล             นิติกรชำนาญการพิเศษ                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวพิมพ์ณารา ทองคำ 
คนงานสารบรรณ