ติดต่อสภา

 

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

พี่ป๋อง2
  นายพิชิต  โมกศรี
ปลัดเทศบาล
นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ
รองปลัดเทศบาล
Pnoy
นางสาวพัฒนี  เมืองใจมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
Paon
นางเลิศลักษณ์  ทรัพย์รุ่งทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ป้าเพ็ญ
 นางวันเพ็ญ  ทองรักษ์  
ลูกจ้างประจำ