โครงสร้างฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายรุ่ง ศรีโพธิ์
ปลัดเทศบาล

นายกิตติธัช  ตะโนรี
รองปลัดเทศบาล

นางสาวนริศรา หงสกุล
หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวรดล หวานแหลม 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิติมา ศักดิ์ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเลิศลักษณ์  ทรัพย์รุ่งทวีผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริกัญญา  วงศ์วุฒิ 
คนงานสารบรรณ