นายจรูญ เติงจันต๊ะ
ประธานกรรมการ

นางรัญจวน คำพิชัย
กรรมการฯ

นายบุญทรง ชุ่มแสง
กรรมการฯ

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล
กรรมการ

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
กรรมการและเลขานุการฯ