ติดต่อสภา

 กิตติ
นายกิตติ  จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง
ลุงบูรณ์ ลุงรงค์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์  บรรจงจิตต์
รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง
นายจาตุรงค์  พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1

หมอวัฒน์ DJ
โกหมาย
นายแพทย์วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
นายณัฐธนวัฒน์
ปัญญาพันธ์
นายสมหมาย
พงษ์ไพบูลย์
ลุงบิน M พิทักษ์
นายสุบิน  ชุ่มตา นายนวพัฒน์
ไหวมาเจริญ
นายพิทักษ์  แสนชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2

กิตติ ลุงรงค์ pmam
นายกิตติ  จิวะสันติการ นายจาตุรงค์  พรหมศร นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย์
ลุงต่าย ลุงติ นพดล

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี

นายสันติ  เขียวอุไร นายนพดล  ผดุงพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3

โกเต้ง จรูญ J tu
นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ นายจรูญ  เติงจันต๊ะ นางสุดารัตน์  บุญมี
สมบูรณ์ วิบูลย์ ลุงสมัย
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล นายสมัย  เมฆนคร

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 4

ลุงบูรณ์ ณัฐกิตติ์ วิชานนท์
จ่าสิบเอกสมบูรณ์
บรรจงจิตต์
นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ พันตรีวิชานนท์
แดงสร้อย
เกษม บริบูรณ์ ประชัญ
นายเกษม  ปัญญาทอง นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง นายประชัญ  บุญสูง

 

ติดต่อสภา

รายชื่อ เบอร์โทร และ E-Mail ของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-Mail
1. นายกิตติ  จิวะสันติการ
(ประธานสภาเทศบาล)
081-882-2200
2. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
(รองประธานสภาเทศบาล)
089-855-7314
3. นายจาตุรงค์ พรหมศร
(เลขานุการสภาเทศบาล)
081-881-3414
4. นายแพทย์ วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
(สมาชิกสภาเทศบาล)
089-758-1287
5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-530-7799
6. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-024-1190
7. นายสุบิน ชุ่มตา
(สมาชิกสภาเทศบาล)
087-303-1581
8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ
(สมาชิกสภาเทศบาล)
083-762-7557
9. นายพิทักษ์ แสนชมภู
(สมาชิกสภาเทศบาล)
089-435-5705
10. นายนพดล ผดุงพงษ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
 081-884-6451
11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-884-1353
12. นายสันติ เขียวอุไร
(สมาชิกสภาเทศบาล)
085-868-4290
13. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-724-8287
14. นายประสิทธิ์  หรรษ์หิรัญ
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-952-3795
15. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
0-1783-9700
16. นางสุดารัตน์ บุญมี
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-407-6103
17. นายจรูญ เติงจันต๊ะ
(สมาชิกสภาเทศบาล)
086-186-2410
18. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
(สมาชิกสภาเทศบาล)
086-672-9216
19. นายสมัย เมฆนคร
(สมาชิกสภาเทศบาล)
084-807-0145
20. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
(สมาชิกสภาเทศบาล)
089-8502126
21. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
(สมาชิกสภาเทศบาล)
085-615-6999
22. นายเกษม ปัญญาทอง
(สมาชิกสภาเทศบาล)
085-719-6403
23. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-716-6424
24. นายประชัญ บุญสูง
(สมาชิกสภาเทศบาล)
081-289-5639

 

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายกิจการสภา ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร. 0-5423-7237 ต่อ 2202, 2203, 2204 Fax : 0-5423-7212

E-Mail : municipal.council.lp@gmail.com