โครงสร้าง

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง

นายวรดล  หวานแหลม
เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

นายสุบิน ชุ่มตา

นายวันชนะ สุวรรณเนตร

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ

นายสุพจน์ มูลบ้านดง

นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์

ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี

นายนพดล ผดุงพงษ์

นางรัญจวน คำพิชัย

นางสาวมทีรา สัทธาธิก

นายภัทร โลหิตกาญจน์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3

นายจรูญ เติงจันต๊ะ

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์

นายบุญทรง ชุ่มแสง

นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล

นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา

นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 4

นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

นายเกษม ปัญญาทอง

นายสุคนธ์ อินเตชะ

นายสามารถ พุทธา

นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล

ติดต่อสภา

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร. 0-5423-7237 ต่อ 2202, 2203, 2204

เบอร์ตรง  0-5423-7214-5   Fax : 0-5423-7282

E-Mail : municipal.council.lp@gmail.com

Saphalampang.com