วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision) สภาเทศบาลนครลำปาง  มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกับฝ่ายบริหาร
ตามหน้าที่ให้ท้องถิ่นก้าวหน้า โดยให้ความรู้กับประชาชน
ทุกภาคส่วนเพื่อเป็นสภาต้นแบบของประเทศ
พันธกิจ (Mission) สภาเทศบาลนครลำปาง จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลนครลำปาง มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
และรับฟังปัญหาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างแนวทาง
การดำเนินกิจการสภามาตรฐาน (Best Practice)
เป็นสภาท้องถิ่นต้นแบบ รวมถึงการร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
นครลำปาง การติดตามตรวจสอบของฝ่ายสภาควบคู่ไปกับ
ฝ่ายบริหาร การเผยแพร่ และถ่ายทอดแนวทางสภาต้นแบบ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
1. พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
3. พัฒนาสภามาตรฐาน
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภาเทศบาล
นครลำปาง
วัตถุประสงค์หลัก (Goal) 1)  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
ได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
2)  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง
3)  เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินกิจการสภามาตรฐาน
สู่สภาท้องถิ่นต้นแบบระดับประเทศ
4)  เพื่อเผยแพร่กิจการสภาต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบรรลุเป้าประสงค์หลัก (Goal) สภาเทศบาลนครลำปาง
ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์หรือกลวิธีการพัฒนาสภาเทศบาลนครลำปางขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาเทศบาล
(2) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างกิจการสภาต้นแบบ
(4) ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์องค์กรสภาเทศบาลนครลำปาง

กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของสภาเทศบาลนครลำปาง
ตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงานโครงการหรือมาตรการ
การดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 – 2559
จัดให้มีตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลในระดับ
เป้าประสงค์และระดับยุทธศาสตร์ เพื่อติดตามการตรวจสอบ
ประเมินผลความสำเร็จ และความล้มเหลวของการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาเทศบาลนครลำปาง
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการดำเนินการตามแผน