ติดต่อสภา

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พ.ศ.2554 ของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา

 1. ข้อสังเกตคณะกรรมาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.54ฯ ของสภาผู้แทนราษฎร
 2. ข้อสังเกตคณะกรรมาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.54ฯ ของวุฒิสภา

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำปาง

  เทศบัญญัติ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.ศ.2558

 1. เทศบัญญัติ ตลาด พ.ศ.2539
 2. เทศบัญญัติ ที่ดิน ม.9 2553
 3. เทศบัญญัติ บ่อดักไขมัน 2550
 4. เทศบัญญัติ เลี้ยง+ปล่อยสัตว์ 2541
 5. เทศบัญญัติ สุสาน 2541
 6. รวมเทศบัญญัติเมือง พ.ศ.2540

เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำปาง พ.ศ 2482-2532

 1. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 1
 2. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 2
 3. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 3
 4. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 4
 5. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 5
 6. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 6
 7. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 7
 8. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 8
 9. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำปางเร่ขาย 1

พระราชบัญญัติต่างๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย / สำนักนายกรัฐมนตรี

คู่มืออื่นๆ