พระราชบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ระเบียบ

เทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง

ระเบียบสภาเทศบาลนครลำปาง

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

พระราชบัญญัติต่าง ๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย / สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พ.ศ.2554 ของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา

 1. ข้อสังเกตคณะกรรมาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.54ฯ ของสภาผู้แทนราษฎร
 2. ข้อสังเกตคณะกรรมาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.54ฯ ของวุฒิสภา

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำปาง

เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำปาง พ.ศ 2482-2532

 1. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 1
 2. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 2
 3. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 3
 4. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 4
 5. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 5
 6. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 6
 7. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 7
 8. รวมเทศบัญญัติ พ.ศ.2482-2532 ชุดที่ 8
 9. เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำปางเร่ขาย 1

คู่มืออื่นๆ