ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

ประจำเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง (1)


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง

ประจำเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง (1)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี