ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ อาคารฉัตรไชย
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.