ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลนครลำปาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ครั้งแรก

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก